Privacyverklaring The Tax Company.

Versie:mei 2018

Voor de te verrichten werkzaamheden door The Tax Company (hierna: TC) worden persoonsgegevens verzameld. Privacy is voor TC van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Nederlandse privacywetgeving. Dit betekent dat wij uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat TC in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. TC gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot TC,haar relaties en haar medewerkers;

  Dienstverlening

  TC biedt verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die wij hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan.Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacyverklaring bestaan aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden.

  Aangiften

  Voor de begeleiding en/of het verzorgen van uw belastingaangiften verwerkt TC uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie en akten en overeenkomsten. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die TC met u heeft gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot 7 jaar nadat u geen klant meer van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

  Adviespraktijk

  De gegevens die TC hiervoor van u ontvangt, kunnen uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die wij van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van fiscaal/juridisch advies, en bewaren deze gegevens in principe tot 7 jaar nadat u geen klant meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst of een gemeente), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (zoals binnenlandse of buitenlandse toezichthouders).

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • Externe ICT-dienstverleners
 • De leveranciers van onze administratie- en aangiftesoftware
 • Externe Family officers, rentmeesterskantoren, accountants- en/of administratiekantoren, advocaten, belastingadviseurs, notarissen, banken of vermogensbeheerders (na verkregen goedkeuring van u als cliënt)

Met deze bedrijven hebben wij, voor zover wettelijk vereist, een bewerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gegevensbeveiliging

TC maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites van derden

TC maakt gebruik van cookies. Onze internetpagina’s kunnen ook links bevatten naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U kunt TC vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken of verzoeken uw gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

email: vraag@taxcompany.nl